top of page
privacy_policy

นโยบายความเป็นส่วนตัว

  1. บริการ seara-portal.net เป็น Platform สำหรับให้การควบคุมการให้บริการ Free WIFI  
  2. ในการใช้งานระบบ seara-portal.net และ/หรือลงทะเบียนใช้งานระบบ ผู้ใช้งานจะต้องมีการลงทะเบียนและให้ความยินยอมในการเก็บข้อมูลข้อผู้ใช้บริการตาม พระราชบัญญัติ (พ.ร.บ.) ว่าด้วยการกระทำความผิดเกี่ยวกับ คอมพิวเตอร์ พ.ศ.2560 
  3. ข้อมูลของผู้ใช้งานถูกจัดเก็บไว้ในระบบสำหรับใช้ในการยืนยันตัวตนในการเข้าใช้งานบริการ WIFI เท่านั้น 
  4. รายละเอียดของข้อมูลที่ได้รับการจัดเก็บขึ้นอยู่กับวิธีการลงทะเบียนเข้าใช้งาน WIFI ที่ผู้ใช้งานเลือกลงทะเบียนและการให้ความยินยอมในการเก็บข้อมูลดังกล่าว โดย platform รองรับการลงทะเบียนเข้าใช้งานด้วย Email , หมายเลขโทรศัพท์  , Facebook และ Line account
  5. ทั้งนี้การหากผู้ให้บริการ WIFI ด้วย Platform Seara  ต้องการใช้ข้อมูลดังกล่าวเพื่อกิจกรรมทางการตลาด เช่น Email Marketing ผู้ให้บริการจำเป็นที่จะต้องได้รับความยินยอมจากเจ้าของข้อมูลตาม พรบ คุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล
  6. ผู้ใช้บริการอนุญาตให้ Seara Platform ใช้ข้อมูลส่วนตัวของท่านได้ หากมีเหตุการณ์ที่ต้องดำเนินการทางด้านกฎหมาย

  7. การบริการ seara-portal.net มีการเชื่อมโยงไปยังเว็บไซต์อื่นๆ (เช่น ไฮเปอร์ลิงค์, เว็บไซต์พันธมิตร, แบนเนอร์หรือปุ่มต่างๆ) โดยการบริการ seara-portal.net ไม่มีอำนาจในการควบคุมดูแลเว็บไซต์เหล่านั้น และไม่มีส่วนรับผิดชอบต่อเนื้อหาและการกระทำของเว็บนั้นๆ ท่านต้องรับผิดชอบต่อข้อกำหนดและเงื่อนไขสำหรับข้อมูลส่วนตัวของท่านเมื่อเข้าเว็บไซต์ใดก็ตาม

  8. การบริการ seara-portal.net จะไม่เปิดเผยข้อมูลส่วนตัวของท่านต่อบุคคลที่สาม หากต้องการความช่วยเหลือเกี่ยวก้บนโยบายการเก็บรักษาข้อมูล และ การคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล กรุณาอีเมล์มายัง  info@idio-tech.com หรือโทร 02-743-7099 

bottom of page