Portal Builder

 
 
Portal Builder2.png

เครื่องมือสำหรับสร้างหน้าลงทะเบียนในการเข้าใช้งานอินเทอร์เน็ต และ หน้าโมษณา ที่สามารถกำหนดให้แสดงก่อนหรือหลังการเข้าใช้งาน WIFI

Web Consultation

WIFI Login Page

สร้างหน้าลงทะเบียน ในการเข้าใช้งานอินเทอร์เน็ตได้อย่างง่าย

ดาย สามารถกำหนด Logo , Background , สีและข้อควมได้ตามต้องการ รองรับการใช้งานทั้ง ภาษาไทย และ English

Login Method

กำหนดวิธีการทะเบียนเข้าใช้งาน WiFi ได้หลากหลายรูปแบบอาธิ เช่น User & Password ,Email Registration ,SMS Registration ,Facebook Login และ Line Login ​

Login method.png

Advertisement

สร้างหน้าโฆณาใน รูปแบบ ข้อความ รูปภาพ และ VDO 

คลิป หรือ เชิญชวนให้ลูกค้ากด Link Fanpage ของเรา

vacation_ads.png

User Account

แสดงข้อมูลผู้ใช้งานอินเทอร์เน็ตแยกประเภทตามวิธีการลงทะเบียน สามารถส่งออกข้อมูลการลงทะเบียนใช้งานออกมาได้ในรูปแบบ Excel หรือ csv ไฟล์ 

user_account.png

User Detail

แสดงข้อมูลโดยละเอียดของผู้ใช้บริการ และ Timeline ในการเข้าใช้งาน WIFI ในแต่ละ Location ต่างๆ

รวมถึงข้อมูลความยินยอมให้นำข้อมูลส่วนบุคคลไปใช้งานได้ตาม PDPA

User detail.png
 

Internet Package

กำหนด ความเร็วในการใช้งานอินเทอร์เน็ต , ระยะเวลาในการใช้งาน , จำนวนอุปกรณ์ฺที่สามารถใช้งานได้ และ การยืนยันตัวตนผ่าน MAC Adddress ได้ตามกลุ่มของผู้ใช้งาน

Internet package.png
 

Login Statistic

รายงานผู้ใช้งานในแต่ละช่วงเวลาแยกตามพื้นที่การให้บริหารระบบจะสรุปวันและเวลาที่มีผู้ใช้งานสูงสุด

ให้ตามช่วงเวลาที่ต้องการดูข้อมูล 

 
Statistic.png
 
Woman Typing

Internet Traffic Log

การจัดเก็บข้อมูลการเข้าใช้งานอินเทอร์เน็ตตาม พรบ คอมพิวเตอร์ จะดำเนินการจัดเก็บ Source / Destination IP Address , Port , Protocol ที่ใช้งานทุกๆชั่วโมงพร้อมทัังทำ SHA256 Checksum เพื่อยืนยันว่าข้อมูลที่จัดเก็บถูกต้องไม่มีการแก้ไข 

Internet Traffic Log.png

**รองรับเฉพาะการใช้งานร่วมกับ Microtik เท่านั้น

 

Email Verification

Term & Condition

​ยืนยันความถูกต้องของ  Email Address ด้วย Email Verification ผู้ที่ลงทะเบียนจะต้องยืนยัน Email address ภายในระยะเวลาที่กำหนด จึงจะสามารถใช้งานอินเทอร์เน็ตได้ต่อเนื่อง

email_verify_edited.jpg

กำหนดเงิื่อนไขการให้บริการ,นโยบายความเป็นส่วนตัว

และ ความยินยอมเพื่อให้นำข้อมูลในกิจกรรมทางการตลาด ได้ก่อนการเข้าใช้งาน WIFI

term_privacy_promotion_accept_edited.jpg