Portal Builder

 

       เครื่องมือสำหรับสร้างหน้าลงทะเบียนการใช้งานอินเตอร์เน็ต ที่ง่ายและสามารถปรับรูปแบบได้ตามที่คุณต้องการ  ไม่ว่าจะเป็น theme , รูปภาพ , background , Logo หรือ สีปุ่มต่างๆ 

สร้างหน้า login.png
Page customization
Page customization

press to zoom
Page setting2
Page setting2

press to zoom
Page setting
Page setting

press to zoom
Page customization
Page customization

press to zoom
1/3

Hotspots Management

กำหนดการใช้งาน Login Portal แยกตามชื่อ WIFI SSID ทำให้ผู้ดูแลระบบสามารถดูแลและจัดการระบบทั้งหมดได้ ในที่เดียว สามารถกำหนดหน้า WIFI Portal แยกตาม Brand ร้านค้าและตามพื้นที่ใช้งานได้

WIFI SSID2

 Login Method

กำหนดวิธีการ Login WiFi  ได้หลากหลายรูปแบบ เช่น User &Password , Email ,  Mobile,  Facebook ,Line และ Twitter 

Advertisement

สร้างหน้าโฆณาใน รูปแบบข้อความ รูปภาพ และ VDO คลิป หรือ เชิญชวนให้ลูกค้ากด  Link Fanpage ของเรา

Login Page
Ask for more info
Advertisement

Additional Information

กำหนดให้ผู้ใช้งานต้องกรอกข้อมูลเพิ่มเติม เมื่อลงทะเบียนใช้งานในครั้งแรก  เพื่อเก็บข้อมูล ตาม พรบ  คอมพิวเตอร์และใช้งานสำหรับวิเคราะห์กลุ่มลูกค้าของเรา

User Account

แสดงข้อมูลผู้ใช้งานอินเทอร์เน็ตแยกประเภทตามวิธีการลงทะเบียน สามารถส่งออกข้อมูลการลงทะเบียนใช้งานออกมาได้ในรูปแบบ Excel หรือ csv ไฟล์ 

User Account
 

User Detail

แสดงข้อมูลโดยละเอียดของผู้ใช้บริการ และ Timeline ในการเข้าใช้งาน WIFI ในแต่ละ Location ต่างๆ

รวมถึงข้อมูลความยินยอมให้นำข้อมูลส่วนบุคคลไปใช้งานได้ตาม PDPA

สร้างหน้า login.png
User Profile
User Profile

press to zoom
User profile setting
User profile setting

press to zoom
User Profile
User Profile

press to zoom
1/2

Internet Package

กำหนด ความเร็วในการใช้งานอินเทอร์เน็ต,ระยะเวลาในการใช้งาน,จำนวนอุปกรณ์ที่สามารถใช้งานได้,บังครับให้เปลี่ยนรหัสผ่านเมื่อเข้าใช้งานครั้่งแรก และ การยืนยันตัวตนผ่าน MAC Adddress ได้ตามกลุ่มของผู้ใช้งาน 

Internet Package
 
 

Login Statistic

       รายงานสถิติการเข้าใช้งานอินเทอร์เน็ตแยกตามช่วงเวลา และ สถานที่ สำหรับวิเคราะห์พฤติกรรมของลูกค้า แสดงข้อมูลในหลายมิติ เช่น สถิติการเข้าใช้งานของผู้ใช้งานเดิมเทียบกับผู้ใช้งงานใหม่ วันและเวลาที่มีการใช้งานสูง ระยะเวลาในการเข้าใช้งานระบบ

 

User Analytic

       รายงานวิเคราะห์ข้อมูลผู้ใช้งาน แยกตาม เพศ อายุ

วิธีการลงทะเบียน ภาษา และอุปกรณ์ที่ใช้งาน พร้อมระบบ

เปรียบเทียบ ที่สามารถวิเคราะห์แยกตามช่วงเวลาและพื้นที่

ให้บริการได้

Top Usage

Top Usage

       รายงานแสดงลำดับของผู้ใช้งานที่มีการใช้งานสูงสุด แยกตาม

ปริมาณการรับส่งข้อมูล ระยะเวลาออนไล์และ จำนวนครั้งที่มีการใช้งาน

ตามระยะเวลา และ พื้นที่ให้บริการ ที่สนใจ

Woman Typing

Internet Traffic Log

การจัดเก็บข้อมูลการเข้าใช้งานอินเทอร์เน็ตตาม พรบ คอมพิวเตอร์ จะดำเนินการจัดเก็บ Source / Destination IP Address , Port , Protocol ที่ใช้งานทุกๆชั่วโมงพร้อมทัังทำ SHA256 Checksum เพื่อยืนยันว่าข้อมูลที่จัดเก็บถูกต้องไม่มีการแก้ไข 

Internet Traffic Log.png

**รองรับเฉพาะการใช้งานร่วมกับ Microtik เท่านั้น

User Transaction

       ข้อมูลการเข้าใช้งานอินเทอร์เน็ต แสดงชื่อผู้ใช้ IP Address, MacAddress ,

Login-Logout Time และ สถานที่ใช้งาน ตามมาตฐาน Radius Accounting

พร้อมระบบสืบค้นข้อมูล

User Transacion

Email Verification

​ยืนยันความถูกต้องของ  Email Address ด้วย Email Verification ผู้ที่ลงทะเบียนจะต้องยืนยัน Email address ภายในระยะเวลาที่กำหนด จึงจะสามารถใช้งานอินเทอร์เน็ตได้ต่อเนื่อง

email_verify_edited.jpg

Term of Service  & PDPA

กำหนดเงิื่อนไขการให้บริการ,นโยบายความเป็นส่วนตัว

และ ความยินยอมเพื่อให้นำข้อมูลในกิจกรรมทางการตลาด ได้ก่อนการเข้าใช้งาน WIFI สามารถกำหนดข้อความได้เองแยกตาม WIFI ที่ใช้งาน

term_privacy_promotion_accept_edited.jpg